Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Health Networks Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności Health Networks Sp. z o.o. ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Ciebie. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator– w rozumieniu art. 4 pkt 7)RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, którysamodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposobyprzetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Health Networks Sp. zo.o. ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków (dalej jako Health Networks)

Możesz się z nami skontaktować:

Dane osobowe i podstawa prawna ich wykorzystania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • objąć Cię umową na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie zRegulaminem,
 • świadczyć usługi opisane w Regulaminie,
 • obsłużyć pytania i reklamacje, jeśli wpłyną, 
 • gdy odwiedzasz nasz profile prowadzone w mediach społecznościowych(Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok, LinkedIn). Dane te sąprzetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celuinformowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzajuwydarzeń, usług oraz produktów
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciuprofilowania, 
 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • Realizacja umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie zRegulaminem, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO, polegający na: dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji, prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie), obsłudze przekazanych reklamacji, zgłoszeń i opinii
 • Obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:
  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO; Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

Źródło danych

W większości przypadków Twoje dane osobowe będziemy uzyskiwaćbezpośrednio od Ciebie. Jednak może zdarzyć się, że Twój pracodawca (lubinny podmiot) umożliwi Ci korzystanie z naszych usług w ramach umowy znami. Na potrzeby zapewnienia odpowiedniej obsługi tego procesu, któryregulowany jest umową zawartą między nami a Twoim pracodawcą (lub innympodmiotem), konieczne będzie przekazanie nam Twoich danych (daneidentyfikacyjne, dane kontaktowe) w celu objęcia Cię usługami HealthNation.

Profilowanie

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania,czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczącychCiebie. Poniżej wskazujemy, w jakich sytuacjach może dochodzić odprofilowania.

Dokonujemy profilowania, aby:

 • odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące prowadzonąprzez nas działalność – w tym celu wykorzystujemy takie dane jak:imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość,preferencje, zainteresowania i źródło pozyskania danych. Ponadtomożemy brać pod uwagę także dane statystyczne dotyczące zachowania nastronach www i w aplikacji mobilnej Health Nation.
 • zapewnić usługi najwyższej jakości – w określonych sytuacjach, w tymm.in. przy przygotowywaniu programu, będziemy przetwarzać Twoje daneosobowe związane ze świadczeniem usług za pomocą algorytmuwspomagającego osoby, przez które jesteś obsługiwany. Zapewniamy, żedecyzje w Twojej sprawie podejmuje zawsze bezpośrednio osobaudzielająca usługi. Jeżeli uważasz, że algorytm mógł źle ocenić Twojąsytuację możesz skorzystać z prawa do podlegania wyłącznie ocenieczłowieka, oraz poprosić nas o wyjaśnienie funkcjonowania algorytmu.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami wzwiązku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat na potrzeby rachunkowości oraz ze względówpodatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którympowstał obowiązek podatkowy;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzaniedanych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiejpodstawie.

Odbiorcy Twoich danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następującej kategoriiodbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którymzlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT, marketing;
 • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych wzwiązku z prowadzonym postępowaniem;
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celachmarketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celachmarketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania.
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. Sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 5. Trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 6. Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy w jaki sposób korzystasz z Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

My oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być w każdym momencie wycofana.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie z serwisu oraz aplikacji Health Nation.

Istotne techniki marketingowe

 1. Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie i aplikacji, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. W ramach serwisu i aplikacji korzystamy z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Nie przekazujemy od siebie żadnych Twoich dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym.
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
 4. Możemy stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do Twojego zachowania w Serwisie, co może dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 5. Możemy stosować rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania w serwisie i aplikacji. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Dodatkowe informacje

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy i korzystaniu z usług.

Health Networks zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.