§ 1 Informacje podstawowe

 1. Działamy jako spółka kapitałowa – Health Networks Sp. z o.o. zsiedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Kapelanka 12 wpisana dorejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000998566,NIP: 6762628243, REGON 523455840. Jesteśmy właścicielem i operatoremAplikacji oraz serwisu. W dalszej części Regulaminu będziemyokreślać się również jako „Health Nation”.
 2. Działalność Health Nation polega na świadczeniu usług opisanych wpunkcie VII (dalej zwanej jako „Usługa Płatna” lub „Usługi Płatne”) poprzez udostępnianie jej drogąelektroniczną.
 3. Usługi Bezpłatne i Usługi Płatne nazywane będą dalej łącznie jako „Usługi”.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez HealthNation na rzecz Państwa – użytkowników (dalej zwanych jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”).Korzystając z Aplikacji, akceptują Państwo warunki korzystaniaprzedstawione poniżej, zwane również „Regulaminem”, atakże Politykę Prywatności.

§ 2 Definicje

W ramach niniejszego Regulaminu używamy określonych terminów (pisanychwielką literą), którym nadajemy konkretne i precyzyjne znaczenie. Częśćz nich wyjaśniliśmy już powyżej, ale posługiwać będziemy się teżnastępującymi terminami:

 1. APLIKACJA to zewnętrzne oprogramowanie naurządzenie mobilne, oferowane w ramach platformy Google Play, AppStore lub innym pozwalające na korzystanie z Usług
 2. Umowa to umowa o świadczenie Usług zawartazgodnie z Regulaminem pomiędzy Health Nation a danym Użytkownikiem, otreści ustalonej Regulaminem.
 3. Serwis to strona internetowa umieszczona podadresem: healthnatio.co wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymijej część, przy wykorzystaniu których Health Nation świadczyUżytkownikom Usługi.
 4. Platformy ilekroć w treści Regulaminupojawia się wyraz „Platformy”, należy przez to zarówno rozumiećAplikację jak i Serwis.
 5. DYSTRYBUTOR APLIKACJI App Store (dlasystemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnegoAndroid)
 6. Usługi to wszelkie usługi (zarówno odpłatne albonieodpłatne) świadczone drogą elektroniczną przez Health Nation narzecz Użytkowników na mocy Umowy za pośrednictwem Serwisu lubAplikacji.
 7. Usługi Płatne to wszelkie odpłatne usługiświadczone przez Health Nation za pośrednictwem Serwisu orazAplikacji.
 8. Usługi Bezpłatne wszelkie nieodpłatne usługi świadczone przez Health Nation za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 9. KONTO to oznaczony indywidualną nazwą (loginem)i hasłem przypisanym Użytkownikowi zbiór zasobów w systemieteleinformatycznym Health Nation, w którym gromadzone są daneUżytkownika, w tym w szczególności informacje o dostępnych Usługach iAbonamentach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Użytkownikastosownego formularza rejestracji w Serwisie lub Aplikacji.
 10. KONSUMENT osoba fizyczna, o której mowa w art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz przedsiębiorca w rozumieniu art. 385(5) kodeksu cywilnego.
 11. MATERIAŁY to teksty, wypowiedzi, opinie,przepisy, zdjęcia, pliki audio lub wideo oraz inne treści umieszczanew Aplikacji przez Użytkownika.
 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI to dokument, w którymwyjaśniamy jakie dane osobowe Użytkowników gromadzimy i przetwarzamyna potrzeby komfortowej obsługi oraz na jakich zasadach dane te sąprzez nas przetwarzane i wykorzystywane. Ponadto dokument określazasady zbierania i przetwarzania tzw. ciastek (cookies)
 13. REJESTRACJA to procedura zakładania Konta wAplikacji lub Serwisie
 14. TREŚĆ CYFROWA to dane wytwarzane i dostarczane wpostaci cyfrowej.
 15. USŁUGA CYFROWA to usługa pozwalająca na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych wpostaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostałyprzesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkownikówtej usługi,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 16. USTAWA oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta.

§ 3 Działanie Aplikacji

 1. Health Nation świadczy Usługi za pośrednictwem Aplikacji oraz Serwisu.
 2. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepów internetowychDystrybutorów Aplikacji.
 3. Serwis dostępny jest w sieci pod adresem healthnation.co
 4. Z uwagi na to, że Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji odDystrybutorów Aplikacji przyznana licencja jest ograniczona donieprzenoszalnej licencji na użytkowanie Aplikacji na urządzeniu,które wykorzystuje systemy operacyjne Apple iOS lub Android, zgodnie zzasadami użytkowania określonymi także w warunkach korzystania udanego Dystrybutora Aplikacji.
 5. Dystrybutor Aplikacji nie ma obowiązku świadczenia jakichkolwiek usługzwiązanych z utrzymaniem i wsparciem w odniesieniu do Aplikacji.
 6. W przypadku jakiegokolwiek niespełnienia przez Aplikację obowiązującejgwarancji, Użytkownik może powiadomić odpowiedniego DystrybutoraAplikacji, a Dystrybutor Aplikacji, zgodnie ze swoimi warunkami ipolityką, może zwrócić cenę zakupu, jeśli takową w ogóle zapłacono zaAplikację. W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawemDystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązańgwarancyjnych w stosunku do Aplikacji.
 7. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju,który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub któryzostał określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj„wspierający terrorystów” oraz (ii) Użytkownik nie jest wymieniony nażadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami,sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że DystrybutorzyAplikacji są niezależnymi beneficjentami warunków zawartych wniniejszej licencji dotyczącej Aplikacji ujętej w Regulaminie oraz żekażdy Dystrybutor Aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznane, żezaakceptował to prawo) egzekwować warunki zawarte w niniejszejlicencji dotyczącej Aplikacji ujętej w Regulaminie wobec Użytkownikajako beneficjenta będącego stroną trzecią.
 9. Pobierając Aplikację od Dystrybutora Aplikacji Użytkownik potwierdzaprzeczytanie i zrozumienie następującej informacji dotyczącejDystrybutora Aplikacji, która została określona w punkcie 10 poniżejoraz wyraża na nią zgodę.
 10. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie stosunku prawnego pomiędzyUżytkownikiem a Health Nation, a nie Dystrybutorem Aplikacji;Dystrybutor Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za Usługę anizawarte w niej treści, w maksymalnym zakresie dozwolonym przezobowiązujące przepisy prawa, Dystrybutor Aplikacji nie ma żadnegoinnego obowiązku gwarancyjnego w odniesieniu do Usługi.
 11. Dostęp do Platform jest otwarty dla każdego, kto ukończył 16 rok życialub osiągnął wiek, w którym przysługuje mu ograniczona zdolność doczynności prawnych i uzyskał zgodę opiekuna na korzystanie z Usług,pod warunkiem, że przepisy szczegółowe państwa zamieszkania takiejosoby nie ograniczają lub nie wyłączają możliwości udostępnianiaPlatform lub usług świadczonych za pośrednictwem środków komunikacjielektronicznej takiej osobie.
 12. Korzystanie z Usługi Płatnej dostępne jest dla każdego, kto ukończył16 rok życia i uzyskał zgodę opiekuna na korzystanie z Usług, podwarunkiem, że przepisy szczegółowe państwa zamieszkania takiej osobynie ograniczają lub nie wyłączają możliwości udostępniania Aplikacjilub usług świadczonych za pośrednictwem środków komunikacjielektronicznej takiej osobie.
 13. Dostęp do Aplikacji wymaga posiadania zainstalowanej i aktywnejAplikacji, jak również możliwości połączenia się z siecią Internet(każdorazowe korzystanie z Usług wymaga bieżącego dostępu do sieciInternet), posiadania skrzynki pocztowej e-mail i aktywnego numerutelefonu komórkowego. W zakresie korzystania z Aplikacji w wersjimobilnej, konieczne jest posiadanie urządzenia działającego w oparciuo system operacyjny Android albo IOS.
 14. Dostęp do Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet (każdorazowekorzystanie z Usług wymaga bieżącego dostępu do sieci Internet), orazposiadania skrzynki pocztowej e-mail. Użytkownik powinien posiadaćfunkcjonalną i aktualna przeglądarkę internetową dla sprawnegodziałania Serwisu (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge,Opera, itp.).
 15. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Usług Płatnych obokinformacji o obniżonej cenie uwidaczniamy również informację onajniższej cenie tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przedwprowadzeniem obniżki.
 16. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Platform może wymagaćzaakceptowania i spełnienia regulaminów innych usługodawców, którzywspółpracują z Health Nation, a z których usług chce korzystaćUżytkownik.
 17. W celu pełnego korzystania z Usług, w tym Usługi Płatnej, niezbędnejest założenie i utrzymanie Konta.

§ 4 Zakładanie Konta przez Użytkownika w Aplikacji

 1. Założenie Konta wymaga Rejestracji za pośrednictwem Aplikacji lubSerwisu. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjnypodając swój numer telefonu oraz hasło przesłane sms. Podany przezUżytkownika numer telefonu zostanie wykorzystany jako login, a hasłobędzie zabezpieczało dostęp do Konta.
 2. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu w Aplikacji lubSerwisie, tzn. po podaniu loginu, będącego numerem telefonu wskazanymprzy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta.
 3. Począwszy od pierwszego zalogowania w Aplikacji lub Serwisie,Użytkownik musi uzupełnić Konto o dane dotyczące jego osoby, które sąniezbędne dla prawidłowego wykonania Usług. Zobowiązujemy się chronićte dane ze szczególną starannością. Użytkownik może również w każdymmomencie zablokować do nich dostęp poprzez usunięcie Konta.Zastrzegamy, że brak podania określonych informacji może skutkowaćniemożnością świadczenia przez Health Nation konkretnych Usług.
 4. Prosimy o nieudostępnianie osobom postronnym hasła zabezpieczającegodostęp do Konta Użytkownika. Wszystkie czynności dokonane poprzezKonto traktowane będą jako dokonywane przez właściciela tego Konta,dlatego jeśli istnieje podejrzenie, że hasło zabezpieczające dostęp doKonta zostało przejęte przez kogoś innego, prosimy niezwłocznie nas otym poinformować.
 5. Korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta osobomtrzecim jest zabronione.
 6. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania Konta bądź dostępu dowybranych usług świadczonych w ramach Platform w przypadkustwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, naruszonezostały postanowienia Regulaminu, bądź przepisy powszechnieobowiązującego prawa. W niektórych przypadkach możemy uzależnić dalszekorzystanie z Konta od dokonania zmiany hasła zabezpieczającego dostępdo tego Konta. W takiej sytuacji, po dokonaniu zmiany hasła Użytkowniknatychmiast odzyska dostęp do Konta.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto kontaktując się z namipod adresem contact@healthnation.co

§ 5 Własność intelektualna/Licencja

 1. Wszelkie prawa do Platform, w tym do różnych jej funkcjonalności, wcałości i we fragmentach, w szczególności do elementów tekstowych,graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacjiprogramistycznych generujących i obsługujących Platformy, w tym prawaautorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz wszelkiewymagane w danej sytuacji prawa pochodne (licencje) przysługują HealthNation.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji oraz akceptacji Regulaminu przezUżytkownika, Health Nation udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznejna korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresieUsług Bezpłatnych i Usług Płatnych, o których mowa w rozdziale V i VI(„Licencja”). Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona naczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji zgodnie z jejprzeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej nie upoważnia Użytkownika doudzielania dalszych licencji.
 4. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Platformachdopuszczalne jest wyłącznie przy wykorzystaniu narzędzi zawartych wPlatformach i przeznaczonych do tego celu.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakresLicencji, w szczególności do dekompilacji i dezasemblacjioprogramowania funkcjonującego w ramach Aplikacji ani odtwarzania jegokodu źródłowego. Użytkownik nie posiada uprawnienia do dokonaniadekompilacji lub dezasemblacji Aplikacji w celu korzystania z niejzgodnie przeznaczeniem bez wyraźnie udzielonej zgody Health Nation.Zdania poprzedzające nie wyłączają postanowień bezwzględnieobowiązujących w zakresie dekompilacji lub dezasemblacji.
 6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposóbwprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź wefragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemachi sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnychlub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 7. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Platform lubwarunków udzielonej Licencji, Health Nation będzie uprawnione dozablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji lub Serwisu orazcofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższe nieuchybia prawu Health Nation do podjęcia innych stosownych i prawemprzewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.

§ 6 Zasady świadczenia Usług

 1. Usługami świadczonymi przez Health Nation na rzecz Klienta są:
  • Usługa Newslettera umowa o dostarczanie treści cyfrowych wrozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawiektórej Health Nation zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczaćSubskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony
  • Usługa dostępu do aplikacji Health Nation umowa oświadczenie drogą elektroniczną usług oraz umowa o dostarczanietreści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawachkonsumenta, na podstawie której Health Nation zobowiązujedostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy i usługę drogą elektroniczną,a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Health Nation cenę. Usługapolega w szczególności na:
   • dostępie do materiałów edukacyjnych (artykułów, grafik, nagrańaudio i filmów)
   • śledzenie i oznaczaniu nawyków w kalendarzu
   • opracowaniu programu zdrowia w oparciu o przeprowadzony wywiadi analizę potrzeb
   • możliwości kontaktu z Asystentem Zdrowia za pomocą chatu wAplikacji
   • konsultacji video / audio ze specjalistą
   • inny funkcjonalności i usług wprowadzonych przez Health Nation
 2. Korzystanie z Platform w zakresie Usług Bezpłatnych nie wiąże się zobowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Health Nation.Koszty i szczegółowe zasady świadczenia Usług Płatnych opisane są wpunkcie VII.
 3. Użytkownik może umieszczać w Platformach Materiały. Materiały powinnybyć dokładne, rzetelne i niewprowadzające w błąd.
 4. Health Nation zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania Materiałówniezgodnych z niniejszym regulaminem, w szczególności gdy:
  1. ich treść jest sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymiobyczajami,
  2. w Materiałach znajdują się treści reklamowe, m.in. reklamy firm,produktów, stron www lub innych platform internetowych,
  3. Materiały promują treści o charakterze jednoznacznie seksualnym,m.in. przez implementowanie lub udostępnianie płatnych funkcji,które zachęcają głównie do udostępniania kontrowersyjnych treści,
  4. zawierają groźby, próby nękania lub dokuczania (zwłaszcza wodniesieniu do osób nieletnich),
  5. ich głównym przeznaczeniem jest nękanie lub wyodrębnieniekonkretnej osoby w celu znęcania się nad nią, zaatakowania jej lubośmieszenia.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, że otrzymuje dostęp do Platform, a HealthNation przystępuje do świadczenia Usług Płatnych niezwłocznie.
 6. W zakresie Usług Płatnych, Health Nation świadczy je niezwłocznie,niemniej otrzymanie dostępu do wykupionych funkcjonalności wiąże się zniezbędnym czasem dla ich wygenerowania. Czas ten nie przekraczajednak 3 dni.
 7. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Usług w dowolnym momenciebez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W celu zrezygnowaniaz Usług Płatnych, Użytkownik obowiązany jest w pierwszej kolejnościzrezygnować z danej subskrypcji lub abonamentu. Usunięcie Konta niejest tożsame ze zrezygnowaniem z Usług Płatnych.

§ 7 Health Nation Usługa Płatna

 1. W ramach Usługi Płatnej oferujemy funkcjonalności wskazane każdorazowow ramach oferty przedstawianej Użytkownikowi przed zawarciem umowy oświadczenie Usługi Płatnej; oferta dodatkowych funkcjonalności możebyć poszerzana w trakcie świadczenia Usługi Płatnej bez dodatkowychkosztów po stronie Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej może być zawarta na czasnieoznaczony lub na czas oznaczony. Informację o długościach izakresie subskrypcji są dostępne w serwisie
 3. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej zawarta na czas nieoznaczony możebyć rozwiązana w dowolnym momencie z efektem na koniec okresu, któryzostał już opłacony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej zawarta na czas oznaczony nie możebyć rozwiązana przed upływem terminu, na jaki została zawarta.Złożenie przez Użytkownika oświadczenia w powyższym zakresie niebędzie skutkować obowiązkiem zwrotu uiszczonych przez niego płatności.
 5. Przepisy poprzedzające nie wyłączają ustawowego prawa do odstąpienia,które zostało uregulowane w pkt. XIII.
 6. Płatności za korzystanie z Usługi Płatnej można dokonać za pomocąaplikacji Google Play, App Store, Serwisu lub Aplikacji udostępnianychprzez inne podmioty pośredniczące w zawarciu umowy o świadczeniaUsługi Płatnej i realizację płatności.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej zawarta na czas oznaczony ulegaautomatycznemu przedłużeniu na analogiczny okres czasu, jeżeliUżytkownik nie złoży 24 godziny przed końcem okresu, na jaki zostałazawarta, oświadczenia o woli jej nieprzedłużania, z wyłączeniemjednorazowych zakupów. Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone zapośrednictwem strony trzeciej (tj. podmiotu udostepniającego platformęGoogle Play, AppStore lub inne), która pośredniczyła przy zawieraniuumowy o świadczenie Usługi Płatnej lub realizacji płatności.
 8. Jeżeli z przyczyn innych niż leżące wyłącznie po stronie Użytkownikazostanie rozwiązana lub wygaśnie Umowa o świadczenie Usługi Płatnejlub niemożliwe będzie jej dalsze wykonywanie, Użytkownikowiprzysługuje zwrot uiszczonej ceny proporcjonalnie do czasu świadczeniaUsługi Płatnej, jaki został opłacony i pozostał do końca tej Umowy.
 9. Health Nation samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej, tj.podmiotu udostępniającego platformę Google Play, AppStore dokonazwrotu ceny maksymalnie w ciągu 14 dni od daty, kiedy taki obowiązekpowstanie.
 10. Usługa Płatna stanowi Usługę Cyfrową i stosuje się do niej wszelkiepostanowienia rozdziału 5b Ustawy.

§ 8 Usługi Nieodpłatne

 1. Health Nation zastrzega, iż korzystanie z części Usług świadczonychUżytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego Konta.
 2. W stosunku do Usług Health Nation świadczonych bezpłatnie nie znajdązastosowania przepisy Ustawy.

§ 9 Odpowiedzialność Health Nation

 1. Zarząd i personel Health Nation dokłada wszelkich starań, żebyświadczone Usługi odpowiadały w pełni indywidualnym potrzebomUżytkowników. W szczególności, udzielając informacji w ramach Usług,personel Health Nation opiera się na aktualnych wytycznych ŚwiatowejOrganizacji Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz innych organizacji, instytucji.
 2. Health Nation nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualnośćMateriałów publikowanych przez Użytkowników. Health Nation nie ponosiodpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych lubniepełnych danych (w tym, danych kontaktowych). Health Nationzastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich doMateriałów publikowanych w Platformach.
 3. Korzystanie z dostępnych w Platformach Usług oraz publikowanych danychw celach innych niż związanych z korzystaniem z usług Health Nation, wszczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianiedanych, jest zabronione. Health Nation nie ponosi odpowiedzialności zanaruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 4. Należy mieć jednak na uwadze, że:
  1. Usługi nie stanowią usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. Personel Health Nation nie posiada bezpośredniego dostępu dowszystkich danych Użytkowników i nie ma możliwości weryfikacjipodanych przez Użytkowników danych ani też pełnego rozpoznaniastanu ich zdrowia,
  3. Nawet najlepiej rozpisany program może okazać się nieskuteczna wprzypadku zaistnienia czynników osobistych (np. predyspozycjegenetyczne, stany chorobowe) lub zewnętrznych (np. klimat,zanieczyszczenia, nadmierny stres).
 5. Z powyższych względów Health Nation nie jest w stanie zagwarantować100% skuteczności działań podejmowanych przez Użytkowników,zastrzegamy również, że podejmowanie określonych czynności napodstawie informacji przekazanych w ramach Usług może wiązać się zobciążeniem dla zdrowia Użytkowników. W szczególności, w przypadkuwystąpienia efektów niepożądanych, prosimy o zaprzestanie czynnościpodejmowanych na podstawie informacji przekazanych w ramach Usług, a wuzasadnionych przypadkach sugerujemy kontakt z lekarzem.
 6. Health Nation nie odpowiada wobec Użytkownika za przerwy w dostępie doPlatform spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Powyższeograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.

§ 10 Prywatność i poufność

 1. Korzystając z Usług Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podstawąprzetwarzania jego danych osobowych jest realizacja zawartej umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną lub podjęcie działań na żądanieUżytkownika przed jej zawarciem, zgodnie z przepisami RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,zwane RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowychoraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Health Nation.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników naszejAplikacji zawarte zostały w polityce prywatności

§ 11 Reklamacje

 1. Niniejszy Punkt Regulaminu ma wyłącznie zastosowanie do UsługPłatnych.
 2. W zakresie poniższego punktu Regulaminu „Usługi” są rozumianewyłącznie poprzez usługi Health Nation stanowiące Treści Cyfrowe lubUsługi Cyfrowe w znaczeniu Ustawy.
 3. Health Nation odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, wrazie braku zgodności Usług z Umową, jeżeli wada została stwierdzonaprzed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Usług Użytkownikowi.Domniemywa się, że brak zgodności Usług z Umową, który ujawnił sięprzed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługicyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. Jeżeli Usługi są niezgodne z Umową, Użytkownik może zażądaćdoprowadzenia do zgodności z Umową. Reklamacja powinna zawierać: daneUżytkownika, informacje dotyczące Usług i Zamówienia, opis i datapowstania wady Usług oraz żądanie Użytkownika. Użytkownik zobowiązanyjest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu alboinnego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanych Usług.
 5. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Health Nation udostępniaFormularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszegoRegulaminu.
 6. Health Nation zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonejprzez Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadkunieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniupoprzednim, uważa się, że Health Nation uznało reklamację. Reklamacjenależy składać:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres HealthNetworks Sp. z o.o. ul. Kapelanka nr 12, 30-347 Kraków
  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail: contact@healthnation.co.
 7. Health Nation może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługicyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności zUmową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla HealthNation. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Health Nation uwzględniasię wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie brakuzgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartośćTreści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 8. Health Nation doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodnościz Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Health Nation zostałpoinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową, i beznadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakteroraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treścicyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi HealthNation.
 9. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, HealthNation może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu odUmowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zUmową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie dopkt. 6 i 7 powyżej,
  2. Health Nation nie doprowadziło Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowejdo zgodności z Umową,
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umowąwystępuje nadal, mimo że Health Nation próbowało doprowadzić Treśćcyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest natyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie odumowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego wpkt 6 i 7 powyżej,
  5. z oświadczenia Health Nation lub okoliczności wyraźnie wynika, żenie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodnościz Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dlaUżytkownika,
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej zUmowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowejniezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługicyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Treść cyfrowa lubUsługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przyobniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lubUsługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.
 11. Health Nation dokonuje zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania zprawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeniaUżytkownika o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny. Przepisupoprzedzającego nie stosuje się do płatności za pośrednictwemDystrybutora Aplikacji w postaci Apple, ze względu na odrębny sposóbzwrotów, który funkcjonuje u tego Dystrybutora. Health Nation dokładawszelkiej staranności aby zapewnić Użytkownikom ich prawa, jednak niemoże mieć bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie tego sposobupłatności i zwrotów.
 12. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługacyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodnościTreści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowejz Umową jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Usługdostarczonych na podstawie Umowy, Użytkownik może odstąpić od Umowyjedynie w odniesieniu do tych Usług.
 14. Health Nation dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobuzapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodziłsię na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymikosztami.
 15. Health Nation może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej,która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, tylkojeżeli Umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tejumowie wskazanych. Health Nation nie dokonuje zmian Treści cyfrowejlub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 16. Jeżeli zmiana, o której mowa w punkcie poprzedzającym, istotnie inegatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Treści cyfrowej lub Usługicyfrowej lub korzystanie z nich, Health Nation poinformuje Użytkownikao przysługującym mu prawie wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminuwypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.
 17. Uprawnienie Użytkownika wynikające z punktu poprzedzającego nieznajdzie zastosowania, jeżeli Health Nation zapewnił Użytkownikowiuprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowychlub Usług cyfrowych w stanie niezmienionym.

§ 12 Dostarczanie i uprawnienia Użytkowników związane z brakiemdostarczenia Treści lub Usług Cyfrowych

 1. Health Nation uznaje Usługi za dostarczone w przypadku:
  1. Treści cyfrowej, w chwili, gdy Użytkownik lub wybrane przez niegourządzenie, ma zapewniony do niej dostęp lub jej pobranie zgodniez powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Usługi cyfrowej w chwili, gdy Użytkownik lub wybrane przez niegourządzenie, uzyskał do niej dostęp.
 2. W zakresie poniższego punktu Regulaminu „Usługi” są rozumianewyłącznie poprzez usługi Health Nation stanowiące Treści Cyfrowe lubUsługi Cyfrowe w znaczeniu Ustawy.
 3. Jeżeli Health Nation nie dostarczyło Usługi (w całości lub w części)Użytkownik po uprzednim wezwaniu Health Nation do dostarczenia maprawo do odstąpienia. Jeżeli Health Nation nie dostarczyprzedmiotowych Usług niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnieuzgodnionym przez strony terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy.
 4. Użytkownik ma również prawo do odstąpienia bez uprzedniego wezwania doich dostarczenia, jeżeli:
  1. z oświadczenia Health Nation wynika, że dana Treść cyfrowa lubUsługa cyfrowa nie zostanie dostarczona lub
  2. z okoliczności zawarcia umowy o Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowewyraźnie wynika, że termin dostarczenia tych usług miał istotneznaczenie dla Użytkownika, a Health Nation nie dostarczył ich wtym terminie.
 5. Przepisów niniejszego Punktu Regulaminu nie stosuje się, jeżeliprzedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowej za pośrednictwemmaterialnego nośnika.

§ 13 Odstąpienie

 1. Użytkownik w zakresie wszelkich Usług płatnych ma zapewnione prawo doodstąpienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniemustępu 4 i 5 poniżej.
 2. Skorzystanie z powyższego uprawnienia, o którym mowa w punkciepoprzedzającym, wymaga złożenia przez Użytkownika we wskazanymterminie oświadczeni o odstąpieniu od Umowy:
  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres HealthNetworks Sp. z o.o. ul. Kapelanka nr 12, 30-347 Kraków
  2. w przypadku poczty elektronicznej – korespondencyjnie na adres contact@healthnation.co
 3. Uprawnienie wynikające z ustępu 1 przysługuje wyłącznie Użytkownikombędącymi Konsumentami bądź Przedsiębiorcom na prawach konsumenta.
 4. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Użytkownik w celu otrzymania UsługPłatnych będących Treściami Cyfrowymi, przed upływem ustawowegoterminu 14 dni dla odstąpienia, obowiązany jest wyrazić zgodę narozpoczęcie świadczenia w tym zakresie ze strony Health Nation, przedupływem wyżej wymienionego okresu. Wyrażenie zgody w tym zakresiewiąże się z utratą prawa do odstąpienia przez Użytkownika.
 5. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość określają przepisy Ustawy

§ 14 Nadzór nad zamieszczeniem Materiałów

 1. Health Nation posiada uprawnienia do kontrolowania Materiałówumieszczanych przez Użytkowników w Platformach. Materiały tekontrolujemy pod kątem zgodności z Regulaminem, przepisami prawa orazz zgodności ze stanem faktycznym. Wynikiem kontroli treści może byćjej usunięcie z Platform. W przypadku spostrzeżenia treści niezgodnychz Regulaminem lub przepisami prawa, prosimy o informację.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do umieszczania w Platformach jedynieMateriałów co do których posiadają uprawnienia do ich wykorzystaniawynikające z: (i) przysługujących im praw autorskich; lub (ii)licencji uprawniającej do wykorzystania takich Materiałów w zakresiewymaganym postanowieniami niniejszego punktu. Dla uniknięciawątpliwości wskazuje się, że umieszczenie w Platformach Materiałównaruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym zarównomajątkowe i osobiste, stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu ibędzie prowadziło, w razie wykrycia takiego naruszenia, do usunięciatych Materiałów z Platform przez Health Nation. Jednocześnie HealthNation informuje, iż w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, wszczególności po otrzymaniu zobowiązania właściwego organu, daneosobowe Użytkowników naruszających prawa osób trzecich mogą zostaćudostępnione osobie, której prawa zostały naruszone.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczaneprzez siebie w Platformach.
 4. Umieszczając w Platformie jakiekolwiek Treści objęte ochroną prawamiautorskimi, Użytkownik udziela Health Nation nieodpłatnej zbywalnej,niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie i obejmującejprawo do udzielenia sublicencji, licencji do wykorzystania Materiałówna wszelkich polach eksploatacji znanych w momencie akceptacjiRegulaminu, w tym na następujących polach eksploatacji:
  1. korzystania z Materiałów,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów na serwerach i wstrukturach informatycznych Health Nation w nieograniczonej ilościegzemplarzy, kopii zapasowych wszelkimi technikami cyfrowymi;
  3. sporządzania kopii Materiałów, wprowadzania zmian w Materiałach,najmu, użyczenia;
  4. dystrybucja i udostępnianie Materiałów osobom trzecim na ichżądanie, w dowolnej utrwalonej cyfrowo formie;
  5. uruchamianie i udostępnianie publiczne Materiałów za pośrednictwemsieci Internet jak również za pośrednictwem sieci lokalnych w takisposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasieprzez siebie wybranym;
  6. łączenie i udostępnienie Materiałów z innymi Materiałamiumieszczanymi przez innych Użytkowników na potrzeby dokonywaniaanaliz, zestawień, prezentacji;
  7. korzystanie z i modyfikowanie (w tym tłumaczenie na inne języki)Materiałów w celach zapewnienia prawidłowego funkcjonowaniaPlatform oraz prawidłowego wyświetlania Materiałów w Platformachna każdym urządzeniu i w każdym systemie operacyjnym na którymPlatforma jest dostępna;
  8. wprowadzanie Materiałów do obrotu.
 5. Użytkownik uprawnia Health Nation do udzielania sublicencji.Użytkownik zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych prawautorskich do Materiałów nie będą wykonywać takich praw w stosunku doHealth Nation, jego następców prawnych i licencjobiorców.
 6. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć licencję udzielaną Health Nationzgodnie z pkt 4 powyżej, jednakże likwidacja konta w Platformach niebędzie równoznaczna z takim wypowiedzeniem.

§ 15 Zmiany Regulaminu

 1. Health Nation zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmianastaje się skuteczna od momentu opublikowania w Aplikacji zmienionegoRegulaminu.
 2. Użytkownik posiadający Konto będzie informowany o każdej zmienionejtreści Regulaminu. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody Użytkownikpowinien usunąć Konto.

§ 16 Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory dotyczące lub wynikające z korzystania przezUżytkownika z Usług zostaną rozstrzygnięte przez sąd wedle właściwościzgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowegosposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed StałymPolubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww.trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującymadresem: https://uokik.gov.pl/, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będącykonsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformyinternetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Regulaminu nie wymagauprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zostanie jednak niezwłoczniepoinformowany o przeniesieniu.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2022 r.

Załącznik Przykładowy Formularz Odstąpienia

Miejscowość, data

Pełna nazwa przedsiębiorcy
Adres siedziby przedsiębiorcy

Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub pozalokalem przedsiębiorstwa

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art.27) odstępuję od umowy
zawartej w dniu …………………….na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny.
Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.
Proszę o zwrot ceny towaru/usługi na konto……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.

………………………
Podpis konsumenta