Polityka Prywatności „HealthNation”

§1 WSTĘP

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania przez Użytkownika z aplikacji „Health Nation” i pozwala Użytkownikowi zrozumieć, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, komu są udostępniane i w jaki sposób Użytkownik może wykonywać mu przysługujące prawa.
 2. Właścicielem i administratorem aplikacji „Health Nation” jest spółka EALL FOR BODY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 4/169, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519493, NIP 6793112115, REGON 361616490, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

§2 DEFINICJE

 1. Poniższym określeniom pisanym w niniejszej Polityce Prywatności wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:
  1. EALL FOR BODY - spółka EALL FOR BODY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 4/169, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519493, NIP 6793112115, REGON 361616490, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.
  2. Health Nation – aplikacja mobilna, której właścicielem i administratorem jest EALL FOR BODY, której podstawowym zadaniem jest promowanie u jej Użytkownika zdrowego stylu życia i angażowanie Użytkownika w bardziej aktywne i świadome decyzje wpływające jego życie, poprzez m.in. świadczenie Usług i kontakt ze Specjalistami, którzy wydają swoje opinie na zadawane przez Użytkowników pytania.
  3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający podstawowe zasady korzystania z Health Nation, w tym w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ramach korzystania przez niego z aplikacji Health Nation.
  4. Specjalista – trener, psycholog lub inna osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do dzielenia się nabytymi umiejętnościami, która kontaktuje się z Użytkownikiem w ramach korzystania przez Użytkownika z aplikacji Health Nation.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z aplikacji Health Nation.
  6. Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników korzystających z aplikacji Health Nation polegające m.in. na wsparciu Użytkownika i pomocy w zmianie jego nawyków oraz pomocy ze strony Specjalistów, którzy udzielają Użytkownikom porad, sugestii i wyrażają swoje opinie i rekomendacje na zadawane im pytania.
  7. Wellbeing Polska – Spółka AFB KC sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, KRS: 0000685578, spółka powiązana osobowo z EALL FOR BODY, która świadczy swoje usługi i realizuje programy wellness m.in. za pośrednictwem aplikacji Health Nation.

§3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆI

 1. Z aplikacji Health Nation mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie i których stan zdrowia (w tym brak chorób lub chorób przewlekłych uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Usług) pozwala na korzystanie z aplikacji Health Nation i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 2. Korzystanie z aplikacji Health Nation nie jest równoznaczna z gwarancją sukcesu lub z osiągnięciem założonych przez Użytkownika celów, a EALL FOR BODY oraz Wellbeing Polska nie ponoszą odpowiedzialności w związku z brakiem osiągnięcia tych założeń przez Użytkownika.
 3. Korzystanie z aplikacji Health Nation nie może zastąpić porad lekarskich, farmaceutycznych lub wizyt u lekarzy i lekarzy specjalistów. EALL FOR BODY oraz Wellbeing Polska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki zaniechania przez Użytkownika kontaktu z lekarzem lub farmaceutą w sytuacji gdy z uwagi na stan zdrowia Użytkownika taki kontakt jest wskazany i konieczny.
 4. Użytkownik, u którego lekarz stwierdzi chorobę lub podejrzenie choroby uniemożliwiającej korzystanie przez Użytkownika z Usług powinien niezwłocznie zrezygnować z korzystania z aplikacji Health Nation.
 5. Aplikacja Health Nation nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowana do dzieci.

§4 PRYWATNOŚĆ, POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji Health Nation jest EALL FOR BODY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 4/169, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519493, NIP 6793112115, REGON 361616490, („Administrator”).
 2. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 4/169, 30-701 Kraków;
  2. drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 660 545 457;
  3. drogą e-mailową wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@allforbody.com
 4. Administrator danych osobowych nie ma obowiązku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych i taki Inspektor nie został ustanowiony.
 5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Użytkowników
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  4. adres IP;
  5. podstawowe dane dotyczące stanu zdrowia;
  6. dane dotyczące aktywności sportowej;
  7. dane dotyczące zwyczajów żywieniowych;
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:
  1. na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika i dobrowolnego podania niezbędnych danych osobowych w celu korzystania z aplikacji Health Nation i realizacji Usług przez EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. w celu oferowania Użytkownikom przez EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z pomocą profilowania – wyłącznie podstawie odrębnej i wyraźnej zgody Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. w celu realizacji Usług przez EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  4. w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z aplikacji Health Nation, korzystania z Usług oraz należytego kontaktu pomiędzy Użytkownikami i Specjalistami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  5. w celu w jakim może być to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  6. w celach podatkowych i rachunkowych – w sytuacji gdy korzystanie z aplikacji Health Nation lub Usług jest odpłatne, a przetwarzane dane są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  7. w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osoby trzecie tj. administrowania aplikacją Health Nation, identyfikacji błędów w strukturze aplikacji Health Nation, wprowadzanie zmian i poprawek w aplikacji i zapewnienia jej bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  8. w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami i możliwości dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  9. w sytuacji gdy w celu świadczenia Usług Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych (dane dotyczące stanu zdrowia, aktywności sportowej, zwyczajów żywieniowych), takie szczególne kategorie danych osobowych są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO wyrażonej w postaci chęci i woli podania takich szczególnych danych osobowych Specjaliście za pośrednictwem aplikacji Health Nation. Podanie przez Użytkownika szczególnych danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne w celu skorzystania z aplikacji Health Nation i kontaktu ze Specjalistą.
 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne w celu korzystania z aplikacji Health Nation i realizacji Usług. Brak przekazania przez Użytkownika podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia kontakt EALL FOR BODY i Specjalistów z Użytkownikiem.
 8. Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) uzależnione jest od odrębnej zgody Użytkownika. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta przez Użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator przetwarzał jego dane,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej,
  6. przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane następującym kategoriom podmiotów:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  2. Specjaliści/Trenerzy;
  3. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację Umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wykonujące usługi diagnostyki, transportu, żywienia czy też konsultacji);
  4. podmioty świadczące usługi IT oraz usługi marketingowe;
  5. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy;
  6. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w szczególności Google Ireland Limited;
  7. podmioty zewnętrzne prowadzące działalność audytorską/kontrolną względem Administratora;
  8. podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osoby przez nie uprawnione;
 11. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, okres korzystania z aplikacji Health Nation i trwania Umowy, a po udzieleniu odpowiedzi lub zaprzestania korzystania z aplikacji Health Nation do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z korzystaniem z aplikacji Health Nation i świadczonymi Usługami, lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska i jakie mogą być podnoszone wobec EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska w związku z korzystaniem z aplikacji Health Nation i świadczeniem Usług.
 12. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.
 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany.
 14. Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu.
 15. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 16. W ramach aplikacji Health Nation Administrator korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych Użytkowników. Administrator promuje usługi za pomocą Google AdWords. Dane zbierane o Użytkownikach są pomocne w lepszym ukierunkowaniu reklam i promocji EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska, a także służą opracowywaniu kampanii remarketingowych. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do korzystania z Health Nation. Dlatego też, aby ulepszyć swe Usługi i udoskonalić Health Nation, Administrator zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analytics informacje o technicznym profilu Użytkownika.
 17. Administrator może zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Health Nation, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 18. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na w aplikacji Health Nation. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do analizy zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora oraz przekazywane partnerom marketingowym
 19. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników przez Administratora zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

COOKIES

 1. Health Nation zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Health Nation i przeznaczone są do korzystania z Health Nation. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę aplikacji, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla urządzeń końcowych jak i dla jego użytkownika oraz jego danych.
 3. W ramach Health Nation stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
  • cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się lub zamknięcia aplikacji Health Nation;
  • cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Health Nation.
 4. Ponadto, w aplikacji Health Nation wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies: 
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Health Nation, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Health Nation; 
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Health Nation; 
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu aplikacji itp.; 
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Health Nation
 5. Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach: dostosowania zawartości Health Nation do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Health Nation; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Health Nation korzystają z aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Health Nation (w przypadku zalogowania się do konta użytkownika), dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Health Nation oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest Administrator
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Health Nation i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z EALL FOR BODY lub Wellbeing Polska reklamodawców. Pliki cookies mogą również wykorzystywane w szczególności przez sieć Google w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Health Nation. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie lub aplikacji. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Administrator dodatkowo zaleca Użytkownikom zapoznanie się z Polityką Ochrony Prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.
 8. Użytkownicy Health Nation mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach urządzeń końcowych bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Health Nation. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania urządzeń końcowych.
 9. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w aplikacji Health Nation, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z aplikacji Health Nation.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA I WŁAŚCICIELA

 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie aplikacji Health Nation pod względem technicznym. Ponieważ Health Nation jest sukcesywnie udoskonalana istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w działaniu . Administrator nieustannie podejmuje czynności aby dostarczać Użytkownikowi funkcjonalności aplikacji Health Nation bez żadnych wad.
 2. Administrator podejmuje stałe działania w celu monitorowania i podnoszenia jakości Usług i funkcjonalności aplikacji Health Nation.

§6 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚĆI

 1. EALL FOR BODY może z ważnych powodów (zmiana adresu, zmiany korzystne dla Użytkowników, zmiana zakresu działalności Health Nation, zmiana warunków rynkowych w branży działalności Health Nation, zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług, wprowadzanie nowych funkcjonalności w Health Nation) dokonać zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. O zmianie Polityki Prywatności Użytkownik zostanie powiadomiony, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowej Polityki Prywatności na internetowej stronie Health Nation oraz w siedzibie EALL FOR BODY.
 3. Polityka Prywatności jest dostępna w siedzibie EALL FOR BODY oraz na internetowej stronie Health Nation.
 4. Prawem właściwym dla Polityki Prywatności jest prawo polskie.